Obchodní podmínky  

SKI GOLF PLUS s.r.o.

IČ: 17739543

U Soudu 6199/21, Ostrava Poruba 708 00

Zapsaný u krajského soudu v Ostravě

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi SKI GOLF PLUS s.r.o. (dále jen „SGP“) a fyzickou, či právnickou osobou (dále jen „klient“), která učinila objednání služeb nabízených na webových stránkách www.skigolfplus.cz.  Poskytovatel služeb je společnost SGP se sídlem v Ostravě Porubě. Kontaktní údaje jsou mail: info@skigolfplus.cz a tel: +420 605 377 996.

Službou se rozumí jakákoliv sportovní aktivita, sportovní výuka, konzultace, či zprostředkování služby třetí osoby, které jsou na internetové stránce nabízeny.

SGP není plátcem DPH.

Ustanovení těchto OP a souhlas s nimi je součástí veškerého smluvního vztahu vzniklého při objednání jakékoliv služby.

SGP má právo znění těchto OP kdykoliv změnit, nebo doplňovat, přičemž však nebudou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu platnosti původního znění.

Právní vztah mezi SGP a klientem se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Uzavřením smlouvy klient stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento stav mu zcela, ani částečně nebrání, k vykonání sportovní aktivity zahrnuté v objednané službě.

Uzavření smlouvy

Objednáním služby se rozumí uzavření závazné smlouvy mezi SGP a klientem.

Jako objednání služby se rozumí zakoupení, závazná rezervace, či písemná, telefonická, nebo ústní domluva mezi SGP a klientem. Klient tímto aktem stvrzuje, že se seznámil s kompletním obsahem a zněním OP a souhlasí s nimi.

Jakékoliv objednání služby musí být pro své dokončení potvrzeno ze strany SGP. Do té doby jde pouze o nezávaznou rezervaci.

Cena a platební podmínky

Ceny jednotlivých služeb a aktivit jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách. SGP si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Tato změna se však neuplatňuje zpětně na již objednané služby.

V případě B2B služeb jsou ceny tvořeny a stanoveny vždy individuálně na základě předchozí domluvy o rozsahu poskytovaných a objednávaných služeb.

Cena platí pro veškeré služby a doplňky objednaných aktivit, které jsou uvedeny v popisu objednávané služby na webových stránkách (Pakliže není v ceníku uvedeno jinak, například doplňky za příplatek atd.).

Veškeré služby a nabízené aktivity organizované SGP je možné platit buďto dopředu převodem na účet, nebo v hotovosti na místě výhradně po dokončení vykonané služby. (Tento bod se nevztahuje na B2B služby a aktivity.)

Číslo účtu SGP: ________________

Zaslaná platba musí obsahovat ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení plátce, aby bylo možno platbu dohledat a spojit se závazkem vzniklým při objednání služby.

SGP může finální cenu dodatečně navýšit o případné příplatky za vykonání služeb navíc, které nebyly zahrnuty v popisu objednávané služby. (Například dojezd na vzdálenější lyžařské středisko, než které bylo zprvu s klientem domluveno.)

Obecné ustanovení vykonání služby, či objednané aktivity

Po uzavření smluvního vztahu mezi SGP a klientem vyvstává ze strany SGP závazek poskytnout klientovi jeho objednanou službu se všemi parametry, které má služba obsahovat.

Pakliže nebude možné naplnit veškeré parametry objednané služby z důvodů, které nemohlo SGP nijak zavinit, či ovlivnit, nemusí tyto určité parametry služba splňovat. Může se jednat například o nemožnost výuky na určitém typu lyžařské sjezdovky, v případě, že nebude pro nedostatek sněhu zasněžena.

V případě, že je služba objednaná na konkrétní místo, datum a hodinu, je povinností klienta tento čas dodržet a dostavit se na smluvené místo v čas, nejpozději 15 minut po smluveném času zahájení služby. Pakliže tak neučiní bez předchozí písemné, či telefonické omluvy, zaniká SGP smluvní povinnost pro vykonání objednané služby a bude klientovi účtováno storno ve výši 100% smluvní ceny.

Dále jde-li o aktivitu, kterou je technicky možné poskytnout pouze v celku a není možné ji rozdělit na více časových úseků, pak účastí na aktivitě v rozsahu alespoň 30 % předpokládaného časového trvání se aktivita považuje za poskytnutou či dokonanou.

SGP může změnit místo, nebo čas konání aktivity, či poskytování služby (za předpokladu zachování jejích základních parametrů). O této změně informuje účastníka bez zbytečného odkladu, a to zasláním SMS, emailu, či jinou písemnou, nebo ústní formou.

V případě, že zástupce SGP shledá klienta (účastníka) sportovní aktivity nekompetentního k vykonání určité předem smluvené aktivity, má právo poskytnutí této služby odmítnout. Například, bude-li chtít klient trénovat lyžování v náročném terénu, což by však bylo nad jeho aktuální dovednosti.

Změny parametrů objednané služby (obsah, termín, místo…)

Klient může vznést požadavek na změnu parametrů objednané služby, ne však později, než 48 hodin před jejím vykonáním. Změna parametrů může zahrnovat například dobu, na kterou byla služba smluvně objednána, místo vykonání služby, či jiné parametry, které nepozmění celkový faktor objednané služby.

SGP nemá povinnost těmto požadavkům vyhovět, avšak se pokusí vyjít klientovi co nejvíce vstříc a pakliže bude změna možná, umožní klientovi pozměnit smluvní ujednání objednávky.

Změna parametrů služby později, než 48 hodin před poskytnutím služby je možné po vzájemné domluvě obou smluvních stran. Při vyhovění požadavkům klienta na změnu parametrů objednané služby později, než 48 hodin před jejím vykonáním si může SGP naúčtovat dodatečný poplatek.

SGP si vyhrazuje právo změnit parametry objednané služby v případě působení vyšší moci. Může se jednat například o bouřku, která by v případě golfového tréninku ohrožovala jak zástupce SGP, tak klienta. Tato změna může být požadována také ze strany klienta, avšak pouze v případě, kdy by vykonání služby dostalo jak klienta, tak zástupce SGP, do vysloveného nebezpečí. Příklad: bouřka nad golfovým hřištěm, lavinové nebezpečí atd. Nejedná se například pouze o déšť, který by způsoboval klientovi nepohodlí, avšak neohrožuje jej na životě.

Odpovědnost za škodu

SGP neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou klientem na jeho majetku, či zdraví, či majetku, nebo zdraví třetích osob, pakliže klient konal v rozporu s instrukcemi, nebo pokyny ze strany zástupce SGP.

SGP neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta, které způsobí vlastní nedbalostí, neopatrností, či přeceněním své fyzické kondice.

Zapůjčení vybavení, výzbroje a výstroje

SGP může klientovi k určitým aktivitám nabídnout zapůjčení vybavení, výzbroje, či výstroje k daným sportovním aktivitám. Toto zapůjčení však není povinné a může být nabídnuto pouze ze strany SGP. Je poté na klientovi, zda tuto nabídku příjme, či nikoliv.

SGP si může za zapůjčení účtovat dodatečné poplatky. O těchto poplatcích upozorní klienta dopředu, ještě před zapůjčením věcí. Zároveň sdělí klientovi výši takového poplatku.

Při předání zapůjčovaného vybavení přebírá klient za věci veškerou odpovědnost.

Klient odpovídá za škodu, kterou způsobí na majetku SGP, či zdraví zástupce SGP. Může se jednat například o poškození zapůjčených golfových holí, ztrátě míčů, či jiné výzbroje a výstroje. V případě poškození, či ztráty musí SGP vynahradit škodu v adekvátní vyměřené výši.

Pojištění

Všichni klienti účastnící se aktivit spojených s rizikovými sporty, jako je například lyžování, musí být pro tyto aktivity pojištěni.

Veškerá lyžařská výuka poskytnuta ze strany SGP je pojištěna pojištěním proti odpovědnosti od Českého svazu lyžařských škol, kterého je SGP členem.

Odstoupení od smlouvy

Klient má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Pokud však odstoupení od smlouvy spadá do některých situací vypsaných níže v sekci „Storno podmínky“, budou klientovi ze strany SGP účtovány níže popsané storno poplatky.

V případě hrubého porušení povinností účastníka stanovených v těchto VOP nebo ve smlouvě o aktivitě (zejména povinnosti uvedené v čl. 6.12 nebo 6.13) je SGP oprávněno odstoupit od smlouvy o aktivitě s okamžitou účinností. V takovém případě je klient povinen zaplatit SGP smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části aktivity. Nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty bude započten oproti případnému nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části aktivity.

Dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku prostřednictvím webových stránek a e-mailu a je-li klient spotřebitel, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit i bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu, či zahájení aktivity, nemá účastník právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvy na využití volného času klienta, které jsou poskytovány v určeném termínu (viz. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb.)

Storno podmínky

Odstoupí-li klient od smlouvy dříve, než 24 hodin před konáním objednané služby, bude mu účtován storno poplatek vy výši 50% z celkové hodnoty objednané služby, či objednaných služeb. (Místo odstoupení může požádat o možnost změny parametrů služby, v tomto případě termínu, dle odstavce „Změna parametrů služby“.)

V případě odstoupení od smlouvy méně než 24 hodin před objednaným termínem, platí pro klienta storno poplatek 100% z celkové hodnoty objednané služby, či služeb.

Tyto storno podmínky se vztahují pouze na služby pořádané výhradně SGP, nikoliv zprostředkované služby od jiných firem, či partnerů. V tomto případě platí storno podmínky uvedeny samostatně u popisu dané služby.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů účastníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient vyjádřením souhlasu s těmito OP souhlasí výslovně i se zpracováním osobních údajů SGP nad rámec jeho povinností stanovených zákonem, a to pro účely reklamní a marketingové činnosti, vedení databáze klientů, průzkumu trhu a zasílání informací a obchodních sdělení účastníkům. SGP je dále oprávněn nabízet produkty a služby třetích stran – obchodních partnerů SGP a poskytnout vybrané osobní údaje i svým obchodním parterům, kteří s SGP spolupracují.

Osobní údaje, které SGP o klientech uchovává jsou zejména kontaktní informace, jako email a telefonní číslo. V případě služeb zahrnující rizikové sporty a zapůjčováním vybavení k těmto aktivitám se může jednat ještě o věk a váhu klienta.

Závěrečné ustanovení

Účastník není oprávněn postoupit jakékoliv práva či pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou o aktivitě na jakoukoliv třetí osobu.

Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech SGP a na webových stránkách SGP podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu SGP. Fotografie použité v informačních materiálech (včetně internetových prezentací) k jednotlivým aktivitám jsou pouze informační a orientační.

Tyto OP jsou platné od 27.5.2023

SKI GOLF PLUS s.r.o.

V Ostravě, 27.5.2023